Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  bir dili öğrenmeye başlamanın en genel yoludur.

mesela C'de;
#include stdio.h
void main()
{
     printf("Hello World!\n");
}


ya da JAVA' da;
class myClass {

public static void main()
{
    System.out.println("Hello World!");
}

}

Pascal'da

program main
begin
    writeln("Hello World");
end;

QBASIC te
print "Hello World!"

ASP'de
<%
    Response.write "Hello World!"
%>

PHP'de
<?
     echo "Hello World!";
?>

gerçi Visual dillerde Hello World! demek için dili bilmeye gerek kalmaz. bir Label konur, Caption'una yazılıverir. Run edilir.
red
24 Haziran 2005 17:42
2.  Fortran'da
      PROGRAM HELLO
      DO 10, I=1,10
      PRINT *,'Hello World'
   10 CONTINUE
      STOP
      END

AWK'da
BEGIN {
    printf("Hello World ")
}

C++'da
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, world!\n";
}

COBOL'da
000100 IDENTIFICATION DIVISION.
000200 PROGRAM-ID.     HELLOWORLD.
000300 DATE-WRITTEN.   02/05/96        21:04.
000400*       AUTHOR    Kerim Bakırtencere
000500 ENVIRONMENT DIVISION.
000600 CONFIGURATION SECTION.
000700 SOURCE-COMPUTER. RM-COBOL.
000800 OBJECT-COMPUTER. RM-COBOL.
000900
001000 DATA DIVISION.
001100 FILE SECTION.
001200
100000 PROCEDURE DIVISION.
100100
100200 MAIN-LOGIC SECTION.
100300 BEGIN.
100400     DISPLAY " " LINE 1 POSITION 1 ERASE EOS.
100500     DISPLAY "HELLO, WORLD." LINE 15 POSITION 10.
100600     STOP RUN.
100700 MAIN-LOGIC-EXIT.
100800     EXIT.

Prolog'da
% HELLO WORLD.  Works with Sbp (prolog)

hello :-
printstring("HELLO WORLD!!!!").

printstring([]).
printstring([H|T]) :- put(H), printstring(T).


fizikci
24 Haziran 2005 18:15
3.  bir nevi "ali gel" :)
jessender
25 Haziran 2005 09:12
4.  JavaScript'te:
<script>
    document.write("hello world!");
</script>

fizikci
25 Haziran 2005 12:22
5.  Hello World birçok dilde:::

http://en.wikipedia.org/wiki/Hello_world_program_in_esoteric_languages
http://www.ntecs.de/old-hp/uu9r/lang/html/lang.en.html
mennan
17 Temmuz 2005 13:49
6.  Windows API ile C dilinde "Hello World" yazdırmak için dünyanın kodunu yazmak gerekir. Aşağıdaki gibi:,

#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

char szClassName[] = "MainWnd";

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
                   int nCmdShow)
{
  HWND hwnd;
  MSG msg;
  WNDCLASSEX wincl;

  wincl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wincl.cbClsExtra = 0;
  wincl.cbWndExtra = 0;
  wincl.style = 0;
  wincl.hInstance = hInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpszMenuName = NULL; //No menu
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1); //Color of the window
  wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //EXE icon
  wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //Small program icon
  wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); //Cursor

  if (!RegisterClassEx(&wincl))
        return 0;

  hwnd = CreateWindowEx(0, //No extended window styles
        szClassName, //Class name
        "", //Window caption
        WS_OVERLAPPEDWINDOW & ~WS_MAXIMIZEBOX,
        CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, //Let Windows decide the left and top
                                      //positions of the window
        120, 50, //Width and height of the window,
        NULL, NULL, hInstance, NULL);

  //Make the window visible on the screen
  ShowWindow(hwnd, nCmdShow);

  //Run the message loop
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)>0)
  {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
  }
  return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message,
                                 WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;
  switch (message)
  {
  case WM_PAINT:
        hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
        TextOut(hdc, 15, 3, "Hello, world!", 13);
        EndPaint(hwnd, &ps);
        break;
  case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage(0);
        break;
  default:
        return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

fizikci
19 Kasım 2005 09:31
7.  Türkçe 'de "Merhaba Dünya" :)
MrOK
10 Haziran 2006 11:30
8.  AutoLISP dilinde aşağıdaki gibi yazılabilir:

(defun C:HelloWorld( )
    (prompt "\nHello World!")
)


Yukarıdaki lisp kodunu AutoCAD içinde yüklerseniz komut satırından HelloWorld komutunu verdiğinizde çıktı olarak komut satırına Hello World! yazar.
bateristt
10 Haziran 2006 13:08
9.  Simurg'da hello world yazdırmak çok kolaydır. Bunun için hw() adında bir fonksiyon tanımlanmıştır. Aşağıdaki gibi;

class HelloWorld
{
   p s v m()
   {
      hw();
   }
}

fizikci
17 Temmuz 2006 12:25
10.  Yuh artık demeyin, CNC makinalarının dili olan G-Code'da da Hello World örneği var.

Sanıyorum herhangi bir plaka üzerine Hello world oyuyor bu kod. :))

%
O1000
(PROGRAM NAME - HELLOWORLD)
(DATE=DD-MM-YY - 30-06-05 TIME=HH:MM - 19:37)
N10G20
N20G0G17G40G49G80G90
/N30G91G28Z0.
/N40G28X0.Y0.
/N50G92X0.Y0.Z0.
( 1/16 FLAT ENDMILL TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - .0625)
(CONTOUR)
N60T1M6
N70G0G90X0.Y1.A0.S5000M3
N80G43H1Z.5
N90Z.25
N100G1Z-.005F2.
N110Y0.F20.
N120G0Z.5
N130X.5
N140Z.25
N150G1Z-.005F2.
N160Y1.F20.
N170G0Z.5
N180Y.6106
N190Z.25
N200G1Z-.005F2.
N210X0.F20.
N220G0Z.5
N230X.6157Y.4712
N240Z.25
N250G1Z-.005F2.
N260X.6039Y.4135F20.
N270X.6Y.351
N280X1.1
N290G3X1.0098Y.6202R.4333
N300X.8941Y.6971R.2625
N310X.7255Y.6538R.1837
N320X.6157Y.4712R.332
N330G0Z.5
N340X.6Y.351
N350Z.25
N360G1Z-.005F2.
N370X.6039Y.2885F20.
N380G3X.7255Y.0481R.385
N390X.9745R.1853
N400X1.0843Y.2308R.332
N410G0Z.5
N420X1.2039Y0.
N430Z.25
N440G1Z-.005F2.
N450Y1.F20.
N460G0Z.5
N470X1.3098
N480Z.25
N490G1Z-.005F2.
N500Y0.F20.
N510G0Z.5
N520X1.4706Y.125
N530Z.25
N540G1Z-.005F2.
N550X1.502Y.0817F20.
N560G3X1.6176Y.0048R.2625
N570X1.7863Y.0481R.1837
N580X1.9118Y.351R.3957
N590X1.8216Y.6202R.4333
N600X1.7059Y.6971R.2625
N610X1.5373Y.6538R.1837
N620X1.4157Y.4135R.358
N630X1.4706Y.125R.4611
N640G0Z.5
N650X1.9853Y0.
N660Z.25
N670G1Z-.005F2.
N680X2.0422Y.1442F20.
N690G0Z.5
N700X2.5706Y1.
N710Z.25
N720G1Z-.005F2.
N730X2.6961Y0.F20.
N740X2.8216Y1.
N750X2.9451Y0.
N760X3.0706Y1.
N770G0Z.5
N780X3.2961Y.6538
N790Z.25
N800G1Z-.005F2.
N810X3.2608Y.6202F20.
N820G3X3.1745Y.2885R.4408
N830X3.2961Y.0481R.385
N840X3.5451R.1853
N850X3.6706Y.351R.3957
N860X3.5804Y.6202R.4333
N870X3.4647Y.6971R.2625
N880X3.2961Y.6538R.1837
N890G0Z.5
N900X3.7461Y.7019
N910Z.25
N920G1Z-.005F2.
N930Y0.F20.
N940G0Z.5
N950Y.3654
N960Z.25
N970G1Z-.005F2.
N980X3.7637Y.4663F20.
N990G2X3.8422Y.6587R.4948
N1000X3.9167Y.7019R.0929
N1010G1X4.0755
N1020G2X4.15Y.6587R.0929
N1030X4.1951Y.5769R.246
N1040G0Z.5
N1050X4.3255Y1.
N1060Z.25
N1070G1Z-.005F2.
N1080Y0.F20.
N1090G0Z.5
N1100X4.9275
N1110Z.25
N1120G1Z-.005F2.
N1130Y1.F20.
N1140G0Z.5
N1150X5.0314
N1160Z.25
N1170G1Z-.005F2.
N1180Y.2981F20.
N1190G0Z.5
N1200X4.9275Y.274
N1210Z.25
N1220G1Z-.005F2.
N1230X4.8941Y.1731F20.
N1240G2X4.7627Y.0192R.3255
N1250X4.5529Y.0481R.1862
N1260X4.4314Y.2885R.358
N1270X4.5176Y.6202R.4408
N1280X4.6333Y.6971R.2625
N1290X4.802Y.6538R.1837
N1300X4.8941Y.5288R.3457
N1310G1X4.9275Y.4279
N1320G0Z.5
N1330X5.0314Y.149
N1340Z.25
N1350G1Z-.005F2.
N1360Y0.F20.
N1370G0Z.5
N1380M5
N1390G91G28Z0.
N1400G28X0.Y0.A0.
N1410M30
%

red
17 Temmuz 2006 14:08
11.  JSP'de;
<%
out.println("Hello World!");
%>

jpc
17 Temmuz 2006 15:13
12.  C#'da;
class HelloWord
{
    public static void Main()
    {
       System.Console.WriteLine("Merhaba ");
    }
}

BaRNeY
04 Eylül 2006 19:22
13.  Vb.NET'te;
Module Helloworld

     Sub Main()
          Console.Write ("Hello World!")
     End Sub

End Module

Fear-Of-The-Dark
23 Ekim 2006 10:50
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1171 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen